Voor het plaatsen van een speksteenkachel is het afhankelijk van de woonplaats of er een premie kan aangevraagd worden (dit in tegenstelling tot de vele premies voor gasketels en CV verwarming).

Op dit moment heeft enkel de stad Gent een mogelijke premie voor het plaatsen van een speksteenkachel:

Gent – stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en vochtbestrijding -> 250-750€ maximaal

Deze premie heeft echter wel vele randvoorwaarden omtrent het inkomen en het KI van de woning.

Bepalingen betreffende de premieaanvrager
1. Voor deze premie komen enkel natuurlijke personen die eigenaar zijn in aanmerking.
2. Het inkomen van de aanvrager van het derde jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag mag niet hoger zijn dan:
– 37.340 euro voor een alleenstaande
– 53.350 euro voor een alleenstaande met 1 persoon ten laste. Dit bedrag wordt vanaf de 2e persoon ten laste verhoogd met 2.990 euro per persoon ten laste
– 53.350 euro voor wettelijke of feitelijke samenwonenden, verhoogd met 2.990 euro
per persoon ten laste.
Worden beschouwd als persoon ten laste:
– kinderen jonger dan 18 jaar
– kinderen van 18 jaar of ouder, voor wie kinderbijslag of wezentoelage wordt
uitgekeerd
– een inwonende ernstige gehandicapte (66 % of meer), voor wie een geldig attest kan worden voorgelegd.
Er wordt rekening gehouden met het inkomen van drie jaar geleden.
Deze maxima worden jaarlijks geïndexeerd.

3. De premieaanvrager verbindt zich er toe de eigen woning niet te verkopen binnen de 3 jaar na de datum van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van de laatste uitbetaling van de premie.

Bepalingen betreffende de woning
1. De aanvrager kan de premie krijgen voor de woning die hij/zij op de datum van de
premieaanvraag zelf bewoont als hoofdverblijfplaats.
2. De premie is gekoppeld aan de woning en kan per onderdeel maar éénmaal uitbetaald worden.
3. Het maximaal niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning mag niet hoger liggen dan 1200 euro.
4. De woning waarvoor de premie wordt aangevraagd moet minstens 20 jaar oud zijn op de datum van de premieaanvraag en gelegen zijn in Gent.
5. Er is geen cumul mogelijk met de premie voor handelszaken van dienst Economie voor dezelfde woning.
6. Indien voor de woning reeds de stedelijke premie voor elektriciteit en/of centrale
verwarming (2005-2007) toegekend werd, dan kan dit onderdeel van huidige premie niet meer aangevraagd worden.
7. Indien de woning (appartement of studio) een deel uitmaakt van een meergezinswoning, dan kan de premie aangevraagd worden per individuele woning onder volgende voorwaarden:
De woning moet autonoom kunnen functioneren met een individuele elektrische
binneninstallatie, individuele voorzieningen voor sanitair en verwarming, én aparte tellers van de nutmaatschappijen.

Tags: , , ,